Promigun

מיגון אש פסיבי

וילון ניתוב עשן

ווילון המשמש לשינוע וניתוב עשן – נגלל כלפי מטה ונעצר בגובה של כ- 2 מטר מרצפת הקומה, באופן זה יוצר הווילון נתיב להוצאת העשן כלפי חוץ המבנה.
הווילון מחובר לרכזת שליטה עצמאית ובלתי תלויה המחוברת למערכת הגילוי/כיבוי של המבנה.
מומלץ לשלב את הווילון בעת ביצוע אנליזת ה CFD של המבנה במידה ומבוצעת כזו. ניתן גם להתקין את אריג הווילון באופן קבוע בגובה הנדרש ללא מנגנון גלילה.

דף מידע  – SC1 >>

מפרט טכני לוילון ניתוב עשן – SC1 >>

שרטוט טיפוסי לוילונות לניתוב עשן >>

קטלוג >>

מיגון אש פסיבי

תקן 2174

תקן ישראלי 2174 בדיקת מחסומי אש מותקנים באתר הינו אימוץ של תקן אמריקאי 2174 ASTM .

קרא עוד »